Daniel Florion: Mosolyogva a vépadon

- Még hat napja maradt a nyolcból - mondta az egyik koldus.
- Hattal több, mint kéne - így a másik és kiköpött.
A másik rápillantott, nem szólt. Minek beszélni az efféle hülyével? - mondotta a tekintete. De nem mehetett el sehová. Hiszen hová is ment volna a térről? A két férfi aztán némán állt tovább.
Február volt, és ilyenkor még Róma sem meleg. A nap gyakorta szürke fellegek közé rejtezett a múlt hetekben. Olykor hűvös szelek vágtak végig a falak mentén. A Tevere partján a koldus gyerekek fázósan húzták össze rongyaikat.
- Úgyis megégetik a disznó eretneket! - folytatta a köpködő koldus. A másikat már nem érdekelte a dolog, inkább arra figyelt, nem bukkan-e fel a téren valamilyen uraság. Az olyanokat azonnal megismerte - mi több, megérezte! Akárha szaguk lenne, persze finom illatuk, amely messzire terjed. Akárha illatfelhőt tolnának maguk előtt, amikor haladnak a sikátorban. Kivéve persze azokat, akik sohasem mennek be semmiféle keskeny, gyanús utcába, éppen a pénzüket féltve. És akik inkább gyaloghintón közlekednek. Mert bár ez a jármű kezd kimenni a divatból, azért a paloták felől fel-felbukkan néha. Az igazán gazdagok pedig címeres hintóval közlekednek. A címer nem csak büszkeségük és nemességük jele - egyben jelzi azt a többi, nem oly gazdag, vagy szerencsés úrnak, kik ők, és miféle nemzettség, dicső család tagjai.
"Menjenek a fenébe a múltjukkal" - morogta a koldus.
Valaha szebb napokat is látott - mi több, szép éveket. növendék volt, egy kis filozófiát is kóstolt. Aztán elfogyott a pénze, amiben keleti kocsmák ledér tündérei is nagy szerepet játszottak.
Álmai szertefoszlottak, amiért örökké haragudott önmagára. Most is. Hát csak állt, fiatal és majdnem eléggé erős ember lévén, voltaképpen dolgozhatna is. Olykor megteszi, de szerfölött ritkán. És mind ritkábban.
- Eretnek? - kapcsolódott be egy gyerek. Mert hát itt voltak ők is, hol a tér egyik, hol a másik végén bukkantak elő. Fürge a lábuk, lopnak ezt-azt, a piac kereskedői nemegyszer botokkal hajkurásszák őket, de utol nem érhetik.
- Mit tudod te, mi az?
- Hát afféle ember, ki megtagadja hitét. Vagy szembeáll a... a... - a gyerek szép szavakkal akarta kifejezni magát, de sehogyan sem sikerült megtalálni őket.
Ám így is okosabbnak tetszett a többinél. Luigi, a koldus gyors pillantást vetett rá:
- Látom, vág az agyad. Kiféle vagy te?
- Koldusféle - nyelvelt a gyerek. Csöppet sem bízott meg Luigiban, bár látásból ismerte már a környékről. A Virágok Terén is eleget látta.
- Bruno úrról van szó - mondta ekkor engedékenyebben a férfi. - Ő az, akit az Inkvizíció tavaly alaposan helybenhagyott.
A gyerek összerezzent az "inkvizíció" szüra, ami nem kerülte el Luigi figyelmét.
- Látom, tudod, mit jelent - mondta csöndesen.
- Az apám - jegyezte meg a kisfiű és többet nem mondott. Luigi sóhajtott. Ilyen időket élünk. Ez a kölyök talán éppen azért lett koldussá, mert apját a Szent Hivatal elé citálták. Ha egyáltalán túlélte a kínzásokat, ember már nem lett belőle. Ha túlélte... De hát a többség odaveszik, vagy utána kivégzik azt, ami belőle maradt. Hány ilyen élőhalottat látott már? Nemegyszer éppen valamelyik téren lobognak a máglyák. És mostanában majdnem minden héten égetnek eretneket Rómában. Hiába, a Pápa vakhitű. És a legnagyobb pusztítást sohasem a gonoszak, hanem a jóban hívő, folyton azt emlegető vakhitűek okozzák. A megszállottak.
- Halottál már Brunó úrról?
A gyerek most felnézett. Sovány volt irgalmatlanul, csak két fekete szeme égett arca közepén. Mint két kicsiny máglya.
- Nem, nem hiszem.
- Filozófus ő is, mint én - a koldus büszkén kihízta magát. Egy pillanatra tényleg elhitte, amit mondott. És olyan jólesett elhinni.
- Filo... micsoda? És az mit jelent?
- Olyan ember, aki mások helyett gondolkodik.
No, ezt aztán nem értette a gyerek. Mások helyett?
- Helyettem is? Nekem ugyan nem kell - rázta a fejét. A koldus azon tüprengett, hogyan magyarázza meg neki.

A falak hideget árasztottak magukból, különösen ilyenkor télen. Nagy néha csikordult egy vasajtó valahol a távolban. Sohasem itt a közelben. És sohasem az ő ajtaja.
Persze naponta egyszer azért hoztak neki ennivalót, de amúgy nem háborgatták. Senkit nem érdekelt, tud-e rendesen enni egy kézzel - hiszen azt a másikat össze-vissza törték tavaly a kinzókamrában.
Giordano most is elmosolyodott. Félhomály volt itt, és egyedül lévén, senki nem látta. De azért mosolygott. Önmagához, önmagának. Önmagán.
" Látod, mire mentél?" - kérdezte. Gyermekkora óta beszélt magához. Voltaképpen az olyan volt, mintha ketten lennének. Az egyik az ego-ja, a másik az alterego-ja. Ez a másik én hol rosszkedvű és borűlátó volt - amikor az első jókedvű és magabiztos - hol meg fordítva. A két ego rengeteget beszélgetett. Minden papírra vetett filozófia disputáját megvitatták azok ketten ott bent, a fejében, mielőtt bármelyiket is papírra vetette. És minden kérdést legalább két oldalról nézett meg, mielőtt leírta vagy elmondta bárkinek is. Csak így lehetett eléggé alapos a véleménye - bár így sem sikerült mindig a dolog, belátta már.
- Mire mentem, mire mentem - háborgott hangosan. - Az, hogy börtönben vagyok, semmit sem jelent. A Torre di Nova rácsos ablakai sem választanak el semmilyen világtól.
- És a világ, amely elismerte volna tudós voltodat, ha nem kezdesz bele felforgató eszmék hirdetésébe?
- Mi a felforgatás? - replikázott az ego az alteregonak. - Nem én találtam ki, hogy Arisztotelésznek vége.
- Persze, most rákened Cusanusra---
- És Kopernikuszra.
- De ők matematikával dolgoztak, érted te ezt?
- Hogyne érteném.
- A világkép addig zárt volt, érthető. A Föld a világ közepe, amely mozdulatlan. Mozog viszont minden más, amiről bárki meggyőződhetik egyszerűen a saját szemével, Mered-e tagadni, hogy a nap reggel keleten kel fel, nyugat felé halad, majd ott nyugszik le estefelé?
- Hagyjuk ezt, ezerszer elmondtam már.
- Ez volt a baj. Hogy elmondtad, sőt, leírtad. Hallgatnod kellett volna.
- Mert akkor bölcsebb maradok, ahogyan a régi rómaiak mondták...? Akik sokkal felvilágosultabbak voltak, mint ezek a mai rómaiak?
- Hiába átkozod, a világ már csak ilyen, de te ezt nem vetted figyelembe. És miért kellett a bajt még tetézned is...?
-  A világegyetemre gondolsz? Hisz, ha a Föld nem a világ közepe, hanem annak csak egy kicsiny része... mint egy hatalmas palota udvarán egy kutyaól... egy végtelen nagy erdőben egy kis bokor...
- Ilyeneket nem kellett volna mondanod. Mindenki felhördült.
- Az ő bajuk. De legalább tudják végre az igazságot.
- Kik tudják te szerencsétlen? Akik holnap ott lesznek a téren és gúnyolódnak a sorsodon, aligha sejtik, mi az igazság.
- Egyszer meg fogják tudni. És azt is, hogy a Föld bizony messze nem a világ közepe, aminthogy a Nap sem az, bár körülötte forgunk.
- No, ez a másik, amitől felhördültek a Szent Hivatal urai.
- Akkor jó.
- Mi jó?
- Ha felhördültek, és ellenzik, és haragszanak miatta - jó nyomon járok. Ez már majdnem biiztosan azt jelenti, hogy igazam van. A világ nem olyan, ahogyan azt Arisztotelész állította. Hisz azt is mondotta, hogy a légynek nyolc lába vagyon. Nos, Arisztotelész vagy nem tudott számolni hatig sem, vagy vak volt...? Merthogy a légynek hat lába van. És ha akkor grög földön mégis így lett volna, ez mára már nem érvényes. Bizonyn nem ragadhatunk le ezer vagy létezer éves ostobaságoknál csak azért, mert tisztelnii kell a régi tekintélyeket!
- Ha nincs új tekintély...
- De van!
- Netán te mondod meg, kicsoda? És enmagadat helyeznéd előtérbe?
- Megérdemlem, nem?
- A máglyát, azt megérdemled, és azt kapod, ha nem vonod vissza a tanaidat. A megbánásra szánt nyolc nap éppen almúlott. Szerencséd, hogy adtak egy kilencediket is! Tudod, hogy az ilyesmire még sohasem kényszerült a Szent Hivatal.
- Végre én is kényszeríthetem őket valamire...
- Csak ne nevess, ne diadalmaskodj! Hisz vesztettél!
- Úgy véled...?

A téren gyűlni kezdett a tömeg. Lesz mit nézni, tudták jól. A jelek egyértelműek voltak. Már kora reggel kihozták a szokásos kellékeket a Torre di Novából. Két ökrösfogat ballagot be a Campo di Fiori közepére, amikor még alig pirkadt. A szürke égboltról ismét hiányzott a napfény. A házak tömbbé olvadtak, a sötétség - mintha az éjszaka még habozna, elmenjen-e vagy maradjon - itt-ott lopakodott a házak mellett. Árnyékok születtek, roppant lassan.
Kocsikerék nyikorgott. Fuvarosok zajongtak, bár a hűvös levegő még tompította akaratukat. A tér egyik sarkában volt egy fogadó, ott még csönd volt. Bár a kéményből már szürke csík kanyarodott felfelé. Az örökké álmos szolgálógyerek fát vitt át az udvaron. Két szolgálólány nagy vödrökkel indult a tér másik sarkába, a kúthoz.
Az egyik szekérről levették a nagy faoszlopot. Abruzzói fenyőszál volt, szép egyenes, bár nem túl hosszú. Gazdagon csorgott belőle a gyanta. Ez maga is úgy fog égni - jegyezte meg egy férfi halkan - mint egy fáklya.
Szétrakták a rozsekütegeket. Volt belőlük annyi, hogy embermagas halom lett az oszlop körül. Amelynek végét - tudták már jól, hol kell keresni! - a kövezet lyukába állították. A Campo di Fiori környékén élők is tudták, mit jelent ez. Néhányan álmosan néztek ki az ablakon, és a jobbérzésűeknek azonnal kiment szeméből az álom.
Mások átkozódtak a foguk küzütt, sziszegve káromkolták az eretnekeket és imádkoztak egy sort. Vagy kettőt.
Két poroszló jött ráérős léptekkel. Még korán volt, hát tudták, feladatuk nemigen lesz. Legfeljebb az, hogy ügyeljenek a máglyára. Sok errefelé a szegény ember, aki még egy-egy rőzseküteget is ellopna, ha tehetné. Hát lándzsájukkal keményen a hátukra vernének, ha ilyesmire vetemednének. De nem fognak!
A reggel nagyon lassan, szinte kínlódva közeledett. Fényt szült a vajúdó égbolt, gyenge kis fényt. Olyan volt az a Februári nap, mintha nem is akarna megszületni, elkezdődni. Kínlódást hoz csak, jelezte így is.

- Ébresztő Brúnó mester!
Az ajtó megnyikordult. Besorjáztak a papok. Pontosan olyanok voltak, ahogyan várta őket. Ilyenekre számított. Jezsuiták, dominikánusok vegyesen, ezek az égőszeműek, a vitatkozók; de akiket már nem lehet meggyőzni. És jött velük néhány barát is a küzeli kolostorból. Ezek szerepe a "vigasztalás" lesz.
Nem tudta türtőztetni kedvét. Mindig ilyen volt, hát már a köszönéssel visszavágott:
- Nem alszom! Ezért azt mondom kéktek: jó reggelt papok!
És mivel nem értették, jelentőségteljesen megismételte:
- Jó reggelt, vagyis ideje felébrednetek! Nyíljonki szemetek!
Végre felfogták:
- Szóval nem változtattál véleményeden?
- Miért változott volna a véleményem? - kérdezett vissza. - Azért, mert éveken át nem változott, aztán a kínpadon sem szóltam egyetlen szót sem? És azóta is hallgatok? Sőt, nyolc napi megbánási idő alatt sem változott a véleményem, miért változott volna mára virradóra, az utolsó éjszakán?
Maga hangsúlyozta a szót, ne legyenek kétségeik. Pontosan tisztában van sorsával. És láthatták: a dolog nem ébresztett benne félelmet, amire pedig nyilván számítottak. Ez kissé meglepte amazokat:
- Nos, még gondolkodhatsz, bármilyen megátalkodott is vagy.
- Az Űr kegyelme végtelen.
- Mi több, a Szent Hivatal is kész elnézni bűneidet!
Giordano Bruno a fejét rázta:
- Ha bűnös lennék, talán fontolóra venném a szavaitokat, és a magas Inkvizíció ajánlatát. De mivel erről szó sincs, hát az ajánlat olyan, mintha nem is létezne. Különben is, az Inkvizíciót az emberiség szégyenének, mi több, bűnének tartom!
Felszisszentek és váltakozva próbáltak győzködni:
- A tűzhalál kegyetlen dolog!
- Ráadásul nem volt igazad. A világegyetem nem végtelen, a Föld pedig igenis a világ közepe. Így hát amit anítottál, hamis.
- Hamis minden állításod, amit a teológiáról és a papságról írtál és mondottál volt, Bruno mester!
- Szapultad az egyházat...
- ...és annak papjait.
- Azt hitted, többet tudhatsz a világról, mint Arisztotelész?
- Netán többet, mint amit az Úr a maga végtelen jóságával nekünk elárulni avagy megmutatni akart....?
Bruno most már komolyabb volt:
- Úgy látszik, az Úr kiválaszt néhány embert. Minden korban kiválaszt néhányat. Lehet, Nicolaus Cusanus is ilyen volt? Vagy a másik Nicolaus - Kopernikusz? És a kiválasztottat most Giordano Brunónak hívják?
Nem csodálkozott, hogy valóságos felháborodott kórus tört rá minden oldalról:
- Istenkáromló!
- Te, kiválasztott?
- Ezért is bűnhődni fogsz, átkozott eretnek!
Bruno más hangon szólt:
- Köszönöm, hogy végre kimutattátok valódi természeteteket. Éljen a jóság és a megbocsátás, éljen a krisztusi szeretet és türelem!
Nagy szégyenben maradtak. Csak pislogtak egymásra, és még halk imájuk is elhalt. A két Jezsuitát majd' szétvetette a harag.
Már nem is szóltak. A barátok viszont odaálltak Bruno mell! No, nem mint hívei, hanem mint vigasztalói. Hiszen azért küldte őket rendfőnökük.
- Feloldjuk a félelmet a haláltól!
- Csak az ostobák és a kishitűek félnek a haláltól - vágta rá a filozófus. - Márpedig engem nem lehet ezzel vádolni - a fehércsuhásokra nézett : - Ki magam is dominikánus volnék, ugyebár.
Csönd lett.
Aztán a jezsuita elővont köpenye ujjából egy pergamentekercset. Lassan, ünnepélyesen széthajtogatta. Szigorú pillantást vetett a jelenlévőkre, majd emelt hangon olvasta... volna.
De csak odáig jutott, hogy "Őszentsége a pápa nevében...", Giordano máris közbeszólt:
- Hagyd ezt! Fölösleges vesztegetned az időmet.
- A te idődet...? De hát ez parancs! Fel kell olvasnom.
Az öreg tudós vállat vont:
- Érdekel-e az a szöveg, ha fél lábbal már a túlvilágon vagyok, azt hiszed...? Majd mondd azt, hogy felolvastad, de én, a megátalkodott, nem figyeltem rád.
- Hazudjak? - csattant a kérdés. Bruno mintha csak erre várt volna, gúnyos mosollyal vágott vissza:
- Vagyis tedd azt, amit nap mint nap teszel, szolgalélek!
És nem Istent szolgálod, ahogy talán hiszed, szerencsétlen. Sokkal kisebb földi hatalmak törlik beléd sarujukat, barátom.
Döbbent volt a csönd. A jezsuita görcsösen kapaszkodott a pergamenbe, mintha az megmenthetné őt bármitől is, bele-belepillantott:
- De hát... az Inkvizíció reméli, visszavonod az állításaidat... Hogy a világ öröktől fogva létezik... hogy nem csak ez az egy, de számtalan világ létezik... hogy a lélek nem csak testből testbe, de világról világra is vándorolhat... - már csak rövidítette a szöveget, méghozzá erősen. Vezérszavakat olvasott csupán.
Giordano látta, amazok sűrűn vetik a keresztet. Minden állítása vádponttá lett. Minden, amin sok évig töprengett és amit talán legjobb tudása szerint állított, most ellene fordult. De már nem volt visszaút, és nem is tehetett mást. Megvetően mosolygott.
- ... Azt is állítottad, hogy Krisztus nem volt Isten, csak egy kitűnő elme... hogy az apostolok egyszerű emberek voltak... Hogy Mózes nem istentől kapta, hanem maga írta a törvényeket... Vondd vissza, míg nem késő!
- Akkor talán megmenekülsz!
- Ha tested nem is, de a lelked...
- Nem jutsz örök kárhozatra!
Odakünn már gyülekeztek az őrök. Fegyver csörrent kopott páncélhoz. Válogatott pápai poroszlók, tudta.
- Kit akartok becsapni? - csattant rájuk, és most nem mosolygott. De nem is haragudott igazán, ezt érezniük kellett. - Talán csak magatokat, nem engem. Tanaimat nem értettétek meg, hát milyen jogon bíráljátok meg azokat? Bírálhatja-e a légy a ló futását, csak azért, mert olykor ő is csíp rajta egyet?
Már nem idézte eszükbe, mit mondott a Szent Hivatal előtt. Akkoriban latinul mondta el ezt az egyetlen hosszabb mondatot, a szemükbe vágta keményen. Nem félt az Inkvizíciótól:
- Maiore forsitam cum timore sententiam in me fertis quam ego accipiam!
(Jobban féltek ti, mikor ezeket az ítéleteket hozzátok, mint amilyen félelemmel én azokat fogadom!)
De látta a szemükön: tudnak erről. A csönd rémült volt, és hosszantartó. Elsőnek ismét Bruno úr szólalt meg:
- No, ne vesztegessék az időmet. Tiszteljük azokat, akik odakünn már ki tudja, mióta várakoznak a hidegben.
A papok nem hittek a fülüknek. A halálraítélt sürgeti őket? Ezen a helyen az eddigi elítéltek mindent megtettek, hogy nyerjenek akár csak egy percet is. Betegnek tettették magukat, vagy csakugyan belebetegedtek a félelembe. Abba, hogy eljött az utolsó óra. Némelyiknek habzott a szája, ordított, kapaszkodott, az ujjait alig tudták lefejteni a cella ajtajáról!
Giordano Bruno előtte lépkedett a sorfal között. Nem hagytak nála könyvet, hiába kérte. Így nem maradt utána a cellájában semmi, amihez ragaszkodhatott volna. Sőt, hátra sem nézett. A rossz emlékű helyekről mindig menekült. Most talán túl messzire kell mennie, de nem félt.
És valóban nem volt benne rémület! Maga is csodálkozott. Annyira meg akarta ismerni a világot, megtapasztalni mindent, hogy még a kínzókamrában is szemügyre vette a szerkezeteket és miközben feszítették a padra, a fájdalmat sem mind érezte. Csak nézte a saját testét, ahogyan törik a csont, feszül az izom, szakad a bőr és folyik a vér.
Most is pislákolt még benne a megismerés vágya. A papokat szinte teljesen elfelejtette, amint ellépett mellettük. Nem számítottak - pedig hát feladatukat végezve mellette mentek, ki a börtönudvarra.
A Torre di Nova kopott falára felnézve, odafönt megpillantotta a felhőket. Szürke, reménytelen volt az égbolt, semmi fény sehol. Az egyik torony csipkés széle fülütt őr hajolt ki, lefelé nézett. A pillantásuk találkozott, de ez is csak múló pillanat volt, semmi egyéb. Aztán az elítélt a várakozó kordéhoz lépett:
- Mehetünk!
A szemtelen hangra még a kocsis is megfordult. Alaposan végigmérte az elítéltet. Bruno rámosolygott. És a mosoly attól kezdve nem jött le az arcáról.
- Mire vársz kocsis? Hajts!
A papok némán mentek a kordé mellett - de csak, míg kiértek az utcára. Ott azonnal imára zendítettek. A mormogás néha mintha dallamot öltött volna, mégsem fajult énekké.
A kordé kereke nyikorgott. Bruno a jármű szélébe kapaszkodott, egy-egy gödörnél megingott. De arca végig nyílt volt, és mosolygott.
Ez dühítette leginkább a jezsuitákat. Néha hátrafordultak, nézték Brunot, aztán tovább ballagtak a kordé előtt. A barátok és a dominikánusok oldalról lestek néha Brunóra, de egyetlen mozdulattal sem árulták el felháborodásukat. De belül valósággal forrtak.
Később még hangosabb imával próbálták elterelni a figyelmet Brunoról. De a filozófus mosolyával nem kelhettek versenyre. Annyira feltűnő és szokatlan volt, hogy amerre elhaladtak, mindenki azt nézte. Még kiabálni, zajongani is elfeledtek sokan. Néhányan elismerően visszamosolyogtak. A többség döbbenten állt.
Hagyta, hogy zötykölje a kocsi, csak az egyik, az egészséges karjával kapaszkodott, de mintha arra sem lett volna szüksége. Szinte lebegett-felszállt a levegőbe, akár egy angyal.
A keskeny utcác egyre többen lettek. Koldusok fütyültek fülsértően. Polgárok kiabáltak.
- Itt az eretnek!
- No, megint egy tűzrevaló!
- Nem igaz... ez mosolyog!
- Tán rajtunk nevet a disznó?
- Pusztuljon!
Nem változott lelkében az a felséges nyugalom. Nem halotta már a kerék nyikorgását és lassanként eltűnt füléből a csőcselék üvöltése is. Az egyes szavak már nem hatoltak tudatába, csak a folyamatos zajt halotta. De ez sem izgatta. Hol jobbra, hol balra nézett. A szeme beitta a látványokat.
A szürke égbolt kivilágosodott. Délelőtté lett a reggel, az átmenet észrevétlen maradt.
A barátok tettek még egy próbát. A vigasztalásra is, és a megbánásra. Mielőtt a menet kifordult volna a Campo de Fiori-ra, a virágárusok terére, az élen haladó katonák megálltak. Nyilván így beszélték meg a jezsuitákkal. Azok visszafordultak és tekintetüket Brunora vetették.
- Ne légy megátalkodott!
- Bándd meg bűneidet!
- Ne feledd, a pápa őszentsége csalhatatlan!
- Ha pedig úgy véli, hibázol - akkor hibázol!
- Bándd meg minden bűnödet és a lelked nem jut a pokolra!
Giordano Bruno mély lélegzetet vett:
- Nincs joga engem felszólítani bármire is annak, aki az inkvizíció kezére adott, akár egy nyomorult besúgó.
A sértés a pápára vonatkozott. Hiszen megtehette volna, hogy kimenti Brunot. De nem tette - tehát bűnös ő is! Bár a "bűnös" szó el sem hangzott, világos volt minden. Az egyik jezsuita eltakarta az arcát és hangos latin imára fakadt. Az oldalt menetelő barátok azonnal átvették és folytatták.
Bruno pedig csak mosolygott.
A téren újabb tömeg várta. Még messze volt a rőzserakás és faoszlop, de onnan a kordé magasából ő már jól látta. Egyelőre a menetnek át kellett vergődnie a tömegen. A pápai poroszlók erős karral lökdösték félre az útjukba kerülőket. Egy féllábú koldus a lükés miatt egyensúlyát vesztve zuhant be két sátor közé.
- Ne búsulj barátom! Rosszabbul is járhattál volna - mondta Bruno, mert akkor ért oda a kordé. A koldus feltápászkodott.
Bruno nem volt egyedül. Erre csak akkor jött rá, amikor valaki elkiáltotta magát:
- Éljen Bruno úr...!
Többen szóltak-kiáltottak vissza, ugyanúgy. A barátok imája csaknem elhalt, a jezsuiták kutató tekintettel méregették a tömeget. Ki merészelt az eretnek mellett kiáltozni? De senki sem félt tőlük:
- Ne bántsátok szegényt!
- Nem vétett az senkinek!
Ugyanakkor az ellenfeleknek is megjött a hangjuk. És ők bizony többen, sokkal többen voltak:
- Tüzet az eretnek alá!
- Süssétek meg, mint pecsenyét!
- Akár ehetnénk is a húsából! Bár ez eléggé soványkának látszik.
- Ne sajnáljátok az efféléket!
- Valljad be, mit tettél! Az Isten megbocsát!
Bruno széttárta karjait. Igaz, az egyiket mozdítani sem tudta, és amikor önfeledten mégis megpróbálta, belényillalt a fájdalom. Maga is csodálkozott, hogy erre is... mosoly volt a válasza. Még önmagának is. "Hiszen már nem sokáig fájhat."
A tűzre most nem gondolt. Olyan rövid lesz minden. Amilyen rövid az, ami még maradt.
A kordé két rándulás után megtorpant, majd ismét elindult. A poroszlók szétzavarták a tömeget. A ló meghőkölt, majd engedelmeskedve a kocsisnak, folytatta útját.
A tér közepébe ásott faoszlop mellől már rég eltávolították a sátrakat. A virágárusok kancsói odébb vöröslöttek, jóféle égetett anyagból készültek. Valamikor régen Bruno is szeretett erre járni. Ezen a téren találkozott először a római hangulattal. A Város itt fogta meg, először csak az érzések és hangulatok édes börtönébe zárta. Hisz szerette Rómát.
"Lám, most meg ezen a téren búcsúzom tőle", mondotta benne az egyik énje. És a régi játék tragikus gyorsasággal éledt újjá, pergette benne az örök vitát ego és alterego között:
- Mit számít a szó? Valljad, hogy bűnös vagy!
- Mindnyájan bűnösök vagyunk. De hogy ezért bárkinek is joga lenne halálra ítélni?
- Azt hiszed, csak az a bűnöd, hogy mást gondoltál ugyanarról, mint a többség? Sokkal nagyobb a baj.
- Halljam hát!
- Nyugtalanító gondolatokat ébresztettél, pokolfajzat! Azt mondtad és írtad, hogy nem a Föld az egyetlen világ a mindenségben. Nos, a gondolkodók agyában máris megfogant a forradalom magva, te bolond!
- Forradalom...?
- Igen, mert az nem csak fegyverrel vívhatják meg! Ne tégy úgy, mint aki erről még sohasem halott! Veszedelmes ember vagy te, Giordano Bruno!
- Én csak azt mondtam, nagy a mindenség, tehát mások is élhetnek benne...
- Óh, mily ártatlan bárányka vagy...! Ezzel azt mondtad, hogy nem csak a Föld van és nem csak emberek vannak. Vagyis az isten akkor másokat is teremtett, nem csak az embert? De hát az állt a szentírásban, hogy az isten az embert a saját képmására teremtette! Vajon ugyanez az isten teremtette a többi lényt is? Persze, hisz isten csak egyetlen egy van! De akkor miféle más lényeket is teremtett volna? És ha igen, miért nincs erről egyetlen szó sem a Bibliában?
A két ego közötti vita folytatódott.
A kordé megérkezett céljához. Bruno látta a rőzsekötegeket. Milyen magas! Nem sajnálták tőle ezt a könnyen égő anyagot... Még egyszer körülnézett a kordéról. Rengeteg fejet látott, az emberek már csak fejekből álltak, lábuk nem volt.
- Eretnek!
- Üljétek meg!
- Adjatok egy fáklyát, alágyújtok máris!
Giordano feléjük fordult. Tekintete az utóbbi férfihang gazdáját kereste a tömegben. Szívesen szólt volna valamit. De csak ruhák és fejek, hajak és csuhák hullámoztak a szeme előtt.
Olyan ez, mint a tenger. Vagy az észak-olasz folyók. Vagy Velence feledhetetlen csatornái. A paloták a nyugvó nap fényében. A Dogana aranyjelvényes épülete, amikor mögötte lemegy a nap, és az ember mindezt a Doga Palota előtti térről nézi. A két oszlop hosszú és egyre növekvő árnyékot vet...
A német városok, ahol az egyetemek sugározzák a tudást. És a többi táj, ahol már megfordult. Istenem, milyen gyönyörű is a világ!
- No gyere, eretnek disznó - mondta a hóhér. Aztán döbbenten torpant meg, látva, hogy Bruno mosolyog. - Mitől van ilyen jó kedved? Hát nem tudod, milyen sors vár rád?
- És te tudod, milyen sors vár rád? - kérdezte Bruno. Nem tudni, melyik ego-ja volt az, és melyik a másik, amely most jót mulatott a hóhér döbbent arcán.
A papok imája kórussá erősödött. Bruno szánakozva nézett rájuk. Amikor meghallotta, hogy a félelemről szól az ima, őket sem kímélte:
- Nem félek barátaim! Hát ne féltsetek engem ti se, Egyet biztosan tudok: hogy ártatlanul halok meg. Mellettem az igazság - de mi, vagy ki van veletek? Ha azt mondjátok: veletek van isten - kénytelen leszek megkérdezni tőletek: szerintetek az isten a hazugok oldalán áll? Vajon nem az isten az igazság legfőbb őre és barátja? Ti pedig most ellene tesztek!
Ismét megbotránkoztatta őket. Nem akarták, hogy utolsó szavai ismét felzaklatták a tömeget, Nem akarták, hogy utolsó szavai ismét felzaklassák a szöveget, hát az éneklés már minden más hangot elnyomott. Az egyik jezsuita vele együtt ment fül a létrán. Miközben Brunot a hóhér az oszlophoz kötötte - a fájdalom belenyilallt sérült karjába, könnyet csalt szeme sarkába, de kirázta makacsul - és a fülébe duruzsolt:
- Itt az alkalom, Giordano testvér! Vondd vissza tanaidat és Őszentsége megbocsát! Lelked nem jut pokolra... csak egy szót, Giordano testvér!
- Csak mint ember vagyok testvéred, bár azt sem szívesen vállalom - mondta harag nélkül. Már nem is nézett rá. Nem mindegy, hogy melyik az...? Ezrével tenyésznek az effélék, minden hatalom lihegő szolgái, legyenek bár egyenruhában vagy csuhában, mindegy.
Amikor a jezsuita komor arccal eltakarodott mellőle, a hóhér utasítás nélkül is tudta a dolgát. Még egyszer ellenőrizte, eléggé erősen kötözte-e áldozatát az oszlophoz, majd ment és elvitte a létrát is.
Bruno felülről látta a szabálytalan rőzsehalmot. Lassan elment füléből a zaj, pedig az továbbra is tengerként háborgott, fel-felcsapott. De számára megszűnt létezni. Csak egy fáklyát figyelt. Hordozója körbejárta a máglyát, hol itt, hol ott tűnt fel a láng, hogy helyette előbb egy kicsiny, vékony, aztán sűrűsödő kékes füstcsík kanyarodjon felfelé.
Az égő rőzse sercegni kezdett, a ropogás aztán mindent betöltött. Bruno hamarosan megérezte a hőséget. Mindenfelől rátört. Az égbolt most is szürke volt. Sehol egy kis fény... sehol a remény?
Aztán mindenfele lángra lobbant a rőzse, előbb alul, majd egyre közelebb. Eddig nem is érezte a szelet, most viszont látta, az egyik irányba tereli a lángokat.
A lángok... narancsvörösek, harapósak. Haragosak. Jöttek egyre feljebb, mind magasabbak lettek. A szél testére, arcába hajtotta őket. Belekaptak rongyaiba, bőrébe. A hajába. Tudta, hogy valahol a tűzfüggönyön túl ott vannak az emberek is, de most már ok sem számítottak.
"Hát ezt akartad?"
"Nem, nem ezt. De sejtettem, így is végződhet. Oly sok út van..."
"Nem a legjobbat választottad."
"Talán mégis... Hisz példát mutatok. Nem a halál példáját, hanem az igazságét. Mert az győzni fog..."
Szemébe szállt a füst, ugyanakkor testére csaptak a lángok. Vigyázott, ne kiáltson. Aki egyszer már... kibírta az inkvizíciót... A fájdalom... nem lehet oly nagy...
A fehér nyilak belemartak...
A füst felcsapott, a lángok mohón haraptak mindent, mindent.